Thứ Năm, 4 tháng 4, 2024

Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

     Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, năm 2024 xã Tam Đại phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công toàn trình đạt từ 10% trở lên đối với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu 80% tổng số thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên đối với tổng số hồ sơ giải quyết.

Để đảm bảo thanh toán trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, UBND xã Tam Đại đã đăng ký tài khoản thụ hưởng để thực hiện thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục phát sinh phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa xã thuộc lĩnh vực tư pháp.

Mỹ Yến

Đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024

 UBND xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch số 26/KH- UBND ngày 02 tháng 04 năm 2024 về việc Tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024. Theo đó, những nội dung cần tập trung tuyên truyền trong năm 2024 gồm khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, Chính quyền số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về Chuyển đổi số, chính quyền số của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số; các chương trình, nội dung triển khai về chuyển đổi số của xã. Thông tin tuyên truyền về xây dựng thôn thông minh gắn với triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng. Thông tin tuyên truyền về việc triển khai các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Với các hình thức tuyên truyền cụ thể thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã và tuyên truyền trực quan nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong chính quyền và nhân dân, hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

Đinh Tiên

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

Tam Đại đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

 Xác định chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng của cuộc cách mạng 4.0 trong thời gian qua, xã Tam Đại đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Để làm tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Tam Đại đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong năm 2024, UBND xã Tam Đại đã ban hành kế hoạch số 19-KH/UBND ngày 21/3/2024 với các mục tiêu cụ thể và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Theo đó, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo
quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; trên 65% tỷ lệ hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng. Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã 100% cài đặt, sử dụng, cấp tài khoản định danh điện tử, sổ khám sức khỏe điện tử, Smart Quảng Nam; phấn đấu đạt trên 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, Smart Quảng Nam. Trước đó, UBND xã Tam Đại cũng đã thành lập 3 Tổ công nghệ cộng đồng thôn và duy trì 100% hoạt động hiệu quả. Đồng thời, đã lắp đặt wifi phục vụ miễn phí ở 3/3 nha SHVH thôn. Trong năm 2024, UBND xã Tam Đại cũng đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh đạt 85%.
Để đạt được những mục tiêu trên, UBND xã Tam Đại đã đề ra các giải pháp để thực hiện. Trong đó, tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng chính quyền số để tạo đà cho việc định hướng, dẫn dắt quản lý, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số phát triển; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong công tác chuyển đổi số. Đặc biệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị,các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể trong đa dạng hóa công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn đến từng cụm dân cư, tại các lớp tập huấn, các hội nghị trực tiếp, trực tuyến và qua các nền tảng mạng xã hội, như: zalo, facebook, trang thông tin điện tử...về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện. Đến nay, 100% cán bộ, công chức xã, Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn có sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng khác liên quan đến chuyển đổi số. Cùng với đó, UBND xã Tam Đại đẩy mạnh việc đầu tư hạ tầng số trong năm 2024. Theo đó, sẽ đầu tư thêm 01 phòng họp trực tuyến tại xã; triển khai xây dựng thôn thôn minh tại thôn Đại An và thực hiện đăng ký sử dụng Chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ giám sát an ninh, trật tự, kết hợp giám sát giao thông tại các điểm trọng yếu, điểm đen giao thông, trật tự xã hội,... trên địa bàn xã...
Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, hiện nay, xã Tam Đại đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các Đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, lộ trình về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số trong năm 2024.
Thanh Sơn

Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

       Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, n ăm 2024 xã Tam...